Logo

API Documentation

ทาง MyURL.la ได้เตรียมช่องทางในการย่อลิงค์ของเว็บไซต์ต่างๆผ่านทาง API เพื่อความสะดวกในการใช้งาน โดยสามารถศึกษาจากคู่มือต่างๆได้ดังนี้


API URL

API URL : http://api.myurl.la/v1/ หรือ https://api.myurl.la/v1/
โดยค่าที่ส่งมาจะต้องใช้ URL Encode ก่อนทุกครั้ง


API Methods

/shorten/

ใช้สำหรับการย่อลิงค์ โดยสามารถใช้งานได้ทั้งผู้ที่มี API Key และไม่มี

Method: POST, GET

ชื่อตัวแปร ชนิด คำอธิบาย
longURL Request (ต้องการ) URL ที่ต้องการย่อลิงค์
apiKey Request (ตัวเลือก) คือรหัสที่ไม่ซ้ำกัน โดยสามารถ Login เข้าไปดูได้ที่เมนู ข้อมูลส่วนตัว
status Response สถาณะที่ API ตอบกลับมา คือ success หรือ fail
status_msg Response ข้อความอธิบายสถาณะ
data Response เป็นข้อมูลที่ส่งกลับมา กรณีที่ success จะมีค่ารายละเอียดต่างๆที่ส่งกลับมา หากเป็น fail จะมีค่าเป็น null
data->longURL Response คือลิงค์ยาวที่ส่งมาให้ API
data->hash Response คือค่าที่สุ่มขึ้นมาสำหรับลิงค์ย่อ
data->shortURL Response คือลิงค์ที่ถูกย่่อให้สั้นลงแล้ว
data->qrcode Response คือ URL ของ qrcode
ตัวอย่าง:
$url = "http://www.google.com";
$surl = file_get_contents("http://api.myurl.la/v1/shorten/?longURL=".urlencode($url));
$result = json_decode($surl,true);
var_dump($result);

ตัวอย่างการเรียกใช้งานในภาษา PHP

/info/

ใช้สำหรับการตรวจสอบข้อมูลของลิงค์ย่อ

Method: POST, GET

ชื่อตัวแปร ชนิด คำอธิบาย
shortURL Request (ต้องการ) ลิงค์ย่อที่ต้องการตรวจสอบข้อมูล
apiKey Request (ต้องการ) คือรหัสที่ไม่ซ้ำกัน โดยสามารถ Login เข้าไปดูได้ที่เมนู ข้อมูลส่วนตัว
status Response สถาณะที่ API ตอบกลับมา คือ success หรือ fail
status_msg Response ข้อความอธิบายสถาณะ
data Response เป็นข้อมูลที่ส่งกลับมา กรณีที่ success จะมีค่ารายละเอียดต่างๆที่ส่งกลับมา หากเป็น fail จะมีค่าเป็น null
data->longURL Response ลิงค์เต็มของลิงค์ย่อที่มาตรวจสอบ
data->createTime Response คือเวลาที่สร้างลิงค์ย่อ
data->clicks Response จำนวนคลิก

ตัวอย่างการเรียกใช้งานในภาษา PHP